Industrie in de IJmond en dan vooral de fabriek van Tata Steel zorgt voor forse geluidsoverlast, wat bij inwoners van het gebied tot gezondheidsschade leidt. In Wijk aan Zee, waar eerder is vastgesteld dat de uitstoot van de staalfabriek de levensverwachting verlaagt, ondervindt 30 procent van de inwoners ernstige hinder. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Geluidbeheer Industrieterrein IJmond‘  in opdracht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

Hoewel aan de wettelijke eisen en normen wordt voldaan, wil de provincie Noord-Holland de vergunning van Tata Steel waar mogelijk aanscherpen. Geluidhinder verdient volgens de provincie net zoveel aandacht als andere vormen van overlast. Bekeken wordt hoe die kan worden teruggedrongen. In het Programma Tata Steel 2020-2050 van de provincie en de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen is beloofd actie te ondernemen.

Chronische geluidsoverlast kan leiden tot hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten, aandoeningen die rondom het industriegebied veel voorkomen. De GGD Kennemerland vindt dat de geluidbelasting omlaag moet, zeker in de nacht, en de normen scherper moeten.

De provincie gaat met de IJmondgemeenten kijken naar maatregelen zoals woningisolatie en dichte gevels om de hinder te verminderen. Ook wordt overlegd met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over piekbelasting van geluid, waarvoor nu nog geen normen bestaan.