De VNG dringt aan op wetenschappelijk onderbouwde, landelijke regelgeving voor spuitzones. Die zones zorgen voor afstand tussen de bebouwde omgeving en gewasbescherming. Gemeenten hebben regelgeving nodig om woningbouw te realiseren, met oog voor de volksgezondheid en perspectief voor de agrarische sector.

Gemeenten vragen in motie om duidelijke regels

Voor het vaststellen van een spuitzone wordt op dit moment gewerkt met een vuistregel die is gebaseerd op jurisprudentie. Gemeenten benadrukken dat het voor lokale overheden, woningbouwprojecten en agrariërs van belang is duidelijke regels te hebben voor spuitzonering, om eenvoudig te kunnen afwijken van de standaard afstandsregels als de situatie zich daarvoor leent.

Neem veilige afstand mee in onderzoek gewasbescherming

Omdat het ministerie van LNV de veiligheid van gewasbescherming laat onderzoeken, pleit de VNG ervoor om hierbij ook dit vraagstuk te betrekken. Laat onderzoeken welke afstanden in acht moeten worden genomen tussen het gebruik van gewasbescherming en woningbouw en andere bebouwing zoals scholen, sportvoorzieningen en tijdelijke huisvesting. De VNG stelt voor deze afstanden, gedifferentieerd naar teeltvormen, op te nemen in een regeling in het Besluit kwaliteit leefomgeving.