Het advies van de Gezondheidsraad concludeert dat recreatie in het groen belangrijk is voor de volksgezondheid in Nederland. Er moet dan ook in en om de steden meer groen worden aangelgd voor recreatie. De aanleg van gezond groen is de afgelopen jaren achtergebleven bij de groei en veranderde samenstelling van de stedelijke bevolking. 

Omgevingswet

Met de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten de gelegenheid om meer groen in te passen in plannen voor een gezonde, duurzame, klimaatbestendige en waterveilige stad. 

Decentrale overheden krijgen immers meer vrijheid om hun ideeën over de inrichting van hun gebied vorm te geven en er bestaat dan ook een grotere verantwoordelijkheid om gezondheidsaspecten mee te wegen. De Omgevingsvisies en -plannen moeten in de toekomst rekening houden met de belangen van ruimte, water, infrastructuur, (stads)landbouw, milieu, natuur en wonen die van belang zijn bij beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit.  Het gezondheidsbelang speelt daarin een grote rol. Gemeentes hebben de mogelijkheid om hun gebied in te richten of te herinrichten op een manier waarbij het aanbod van groene recreatiemogelijkheden in de leefomgeving beter aansluit bij de vraag. De Gezondheidsraad doet een aantal aanbevelingen waarop de 

Verandering bevolkingssamenstelling

De bevolking in Nederland groeit en daarmee groeit ook de vraag naar recreatiemogelijkheden in het groen. Vooral het vergrijzende deel van de bevolking heeft meer tijd om in het groen te recreeren. 

Wat is ‘groen’?

De Gezondheidsraad bedoelt met ´groen´ de natuur in brede zin inclusief watercomponenten.