De website van het Omgevingsloket heeft op 7 november 2023. de A-status volgens de WCAG 2.1 normen behaald. Hiermee voldoet het Omgevingsloket aan de toegankelijkheidseisen voor de digitale toegankelijkheid.

Het voldoen aan de wettelijke technische vereisten voor de digitale toegankelijkheid, is belangrijk zodat ook mensen met bijvoorbeeld een visuele en auditieve beperking met het loket kunnen werken. Recent heeft ook de website van de publiekscampagne de A-status verkregen.

In zijn brief aan de Eerste Kamer geeft minister De Jonge van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan dat de overige aan de Omgevingswet verbonden websites ook getest zijn. Deze hebben een B-status gekregen en voldoen hierdoor aan de wettelijke verplichting. Voor deze websites zijn de afgelopen periode vele stappen gezet om de verbeteringen die uit de testen naar voren komen, te verwerken.

Blijven werken aan toegankelijkheid

De komende periode tot de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2024 en daarna blijven alle betrokkenen continu werken aan het onderhouden, testen en verbeteren van de digitale toegankelijkheid, begrijpelijkheid en gebruikersvriendelijkheid van de primaire portalen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de (informatieve) ondersteunende websites.