UIt de cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving zijn er tot 2030 ongeveer 1 miljoen nieuwe woningen nodig.  Er zullen dan jaarlijks ongeveer 80.000 nieuwe woning gebouw moeten worden. Dit aantal wordt absoluut niet gehaald. 

Ingrijpen door het Rijk

Ingrijpen door het Rijk is volgens de NEPROM noodzakelijk. Volgens de NEPROM is het grote probleem dat het Rijk afwezig is op de woningmarkt, in tegenstelling tot vroegere jaren toen er productie­ afspraken met de regio’s werden gemaakt en er ook subsidies beschikbaar werden gesteld.

Noodplan woningbouw

Een aantal punten die de NEPROM stelt in het noodplan woningbouw zijn:

 

  • De drie Randstadprovincies, de metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam-Den Haag en de stad Utrecht maken met het Rijk prestatieafspraken over aantallen te bouwen woningen in de komende 10 jaar.
  • De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt voor woningbouw buiten werking gesteld, waardoor potentiële woningbouwlocaties veel gemakkelijker bebouwd kunnen worden.
  • De gemeentelijke bezwaarschriftprocedure met betrekking tot planologische besluiten wordt tijdelijk buiten werking gesteld, waardoor procedures sterk ingekort worden. Door de beroepsprocedures bij de rechter en bij de Raad van State intact te laten, kan dat zonder aan rechtszekerheid voor de burger in te boeten.
  • Er wordt extra geld vrijgemaakt om de capaciteit van de Raad van State te vergroten met als doel de planologische procedures te versnellen.
  • Gemeenten gaan terughoudend om met het reguleren van de nieuwbouwproductie, wat betreft percentages sociale (huur)woningen en middeldure (huur)woningen.
  • Gemeenten stoppen met het stellen van aanvullende eisen ten aanzien van nieuwbouw en kiezen voor een ontslakte werkwijze, zoals zij ook op grote schaal tijdens de crisis deden.

De NEPROM is ervan overtuigd dat bij uitvoering van het plan in de komende drie jaar in totaal minimaal 30.000 woningen extra gebouwd worden en dat op de middellange termijn de jaarlijkse nieuwbouwproductie naar circa 75.000 nieuwe woningen gaat.