De resultaten van het onderzoek wegen mee in de keuze voor de locaties en de hoogte van de windmolens. In het onderzoek zijn elf verschillende opstellingsalternatieven voor de windmolens onderzocht.

Wat is onderzocht?

Het onderzoek richt zich met name op :

  • Geluid
  • Slagschaduw
  • Cumulatie van geluidseffecten
  • Effecten op natuurgebieden, met name op de dieren in deze natuurgebieden

Toelichting op uitkomsten

De eerste uitkomsten van de milieueffectrapportage (m.e.r.) zijn 10 juli 2017 gepubliceerd op www.brabant.nl/windenergiea16. Er worden bijeenkomsten georganiseerd waar medewerkers van de provincie en gemeenten toelichting geven op het onderzoek, waarbij burgers in de gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen. 

Procedure

Tot half september hebben de volksvertegenwoordigers (gemeenteraden en Provinciale Staten) de gelegenheid om wensen aan te dragen, als input voor de keuze van de voorkeursalternatief. De stuurgroep zal waarschijnlijk in oktober het voorkeursalternatief kiezen. Vervolgens moet dit voorkeursalternatief worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Als het is vastgesteld, start het traject om te komen tot een Provinciaal Inpassingsplan.  Een inspraakronde maakt onderdeel uit van dit traject. Daarna beslist Provinciale Staten, naar verwachting medio 2018, over het inpassingsplan.