De recente oproep van minister Ollongren om meer ‘woningen in het groen’ te bouwen zorgde voor commotie. Volgens veel gemeenten en provincies zouden de benodigde nieuwe woningen binnen de stedelijke grenzen kunnen worden gerealiseerd. Wat vinden Nederlanders zelf over de wenselijkheid en noodzaak van bouwen in het groen?

Geen taboe meer

In een onderzoek dat Vereniging Eigen Huis eind 2016 uitvoerde gaf 41% van de ondervraagden aan dat er ook buiten de bebouwde kom gebouwd mocht worden. Begin 2018 is dat percentage opgelopen naar 48%. Een derde van de Nederlanders staat neutraal tegenover bouwen in het groen. Tegenstanders (17%) geven aan dat de beperkte groene ruimte die er is juist behouden moet blijven. Zij zien binnenstedelijke hoogbouw als de beste oplossing voor het woningtekort. Van de tegenstanders zegt een aanzienlijk deel dat onder voorwaarden bouwen buiten de rode contouren wél is toegestaan.

Duurzame bouw en een zorgvuldige afweging van ruimtelijke belangen zijn voor vrijwel iedereen belangrijke voorwaarden voor bouwen in de omgeving van steden en dorpen. Nieuwe woningen moeten in de omgeving passen. Dat betekent een beperking aan de hoeveelheid woningen, geen hoogbouw en een evenwichtige verhouding tussen groen en bakstenen. In geen geval mag beschermd natuurgebied verdwijnen.

Wonen boven aan de prioriteitenlijst

Door de krapte op de woningmarkt wordt de noodzaak om meer te bouwen steeds meer gevoeld, ook als dat buiten de bestaande bebouwing is. Uit verschillende prognoses blijkt dat er in de toekomst 1 miljoen nieuwe woningen nodig zijn om aan de vraag te kunnen voldoen.

Wonen stond dan ook bij de recente gemeenteraadsverkiezingen bovenaan de prioriteitenlijst van politieke partijen. ‘Bouwen buiten de bebouwde kom is nodig’, vinden veel Nederlanders, vooral omdat er in steden een gebrek is aan leefruimte. Veel mensen willen niet langer boven op elkaar gestapeld, maar juist ruimer kunnen wonen. Doordat de grondprijzen buiten de steden lager zijn dan daarbinnen, zijn nieuwbouwwoningen buiten de bebouwde kom voor velen een relatief betaalbaar alternatief.  

Opvallend is dat het merendeel (54%) van de respondenten dat nu in een dorp woont ook enthousiast is over bouwen buiten de bebouwde kom. Door nieuwe woningen te bouwen en nieuwe inwoners aan te trekken kunnen dorpen in hun ogen leefbaar blijven.

Oproep Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de resultaten van het onderzoek toegestuurd. “Deze resultaten helpen in de discussie over bouwen buiten de bebouwde kom. De opening die Nederlanders geven kan worden benut bij het inventariseren van bouwlocaties en het opstellen van inpassingsplannen”, aldus Rob Mulder, directeur kennis & belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis. “Daarmee wordt voorkomen dat binnen enkele jaren overhaaste beslissingen over nieuwbouw moeten worden genomen, waarbij er op dat moment onvoldoende tijd en aandacht is voor een mooie en duurzame inpassing in de bestaande omgeving”.