Door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) worden projecten en activiteiten van verschillende aard geraakt. In de stikstofuitspraak staat dat bedrijven in Nederland pas mogen bouwen als ze een stikstofplan hebben. Er mag pas worden gestart met projecten als kan worden bewezen dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Die bewijslast is erg lastig, omdat er vrijwel altijd wel stikstof vrijkomt.

Aantallen zijn volgens de bewindsvrouw niet te geven, maar ze heeft in overleg met de provincies wel een inventarisatie gemaakt. De minister benadrukt in de brief dat het om een eerste inventarisatie gaat en dat er nog projecten kunnen bijkomen of afvallen. Ze spreekt van minimaal 210 projecten die in de problemen kunnen komen.

Het gaat bijvoorbeeld om projecten die voorheen onder de drempelwaarde vielen en daarmee eerder niet vergunnings- of meldingsplichtig waren. Dit zijn projecten op het gebied van woningbouw, recreatie en landbouw. Daarnaast zijn er 3300 meldingen gemaakt van projecten waarvoor aanvankelijk alleen een meldingsplicht gold. Deze projecten hebben alsnog een toestemmingsbesluit nodig.

Voor het zomerreces van de Kamer zal in overleg met betrokken departementen en provincies besluitvorming plaatsvinden over een gezamenlijke aanpak van de problematiek. De minister zal de Kamer vervolgens inlichten over de te nemen vervolgstappen van de korte termijn aanpak.