Een onderdeel daarvan is de ondersteuning voor veehouders die:

  • hun bedrijf duurzamer willen maken, 
  • iets anders willen gaan doen 
  • of willen stoppen, maar dit niet volledig zelfstandig voor elkaar kunnen krijgen.

De bedoeling van de maatregelen is om individuele veehouders te ondersteunen om zo de transitie naar een zorgvuldige veehouderij te versnellen. Zie ook ons eerdere nieuwsbericht: Brabant stemt in met verduurzamen veehouderij. Gedeputeerde Staten (GS) zullen in overleg met de sector en Provinciale Staten (PS) het pakket aan ondersteunende maatregelen definitief maken.

Samenwerken

De provincie wil samen met de sector, de andere vee-intensieve provincies en het Rijk samenwerken om het ontwikkelen en op de markt toelaten van nieuwe schonere stal- en managementsystemen te verbeteren en te versnellen, om zo  de luchtkwaliteit binnen stallen te verbeteren.  De provincie stelt voor om bestaande instrumenten sterker in te zetten, gericht op kennisoverdracht en financiële steun voor de aanpak van ammoniakuitstoot bij de bron. 

Ondersteuningsnetwerk

Boeren kunnen advies en ondersteuning krijgen bij een ondersteuningsnetwerk als ze willen stoppen of omschakelen naar niet-agrarische activiteiten. Ook kan het netwerk ondersteunen bij sloop en asbestsanering. 

Met een investeringsfonds wil de provincie:

  • de ontwikkeling van innovatieve stalsystemen ondersteunen 
  • veehouders ondersteunen die gaan investeren in de verduurzaming van stallen, maar die niet gefinancierd worden vanwege hun vermogenspositie.