Er is een nieuwe was-wordt-tabel over meldings- en informatieplichten. De tabel laat de veranderingen zien in het gebruik van de begrippen melding, informeren, gegevens en bescheiden en de gevolgen van die veranderingen.

Enkele in het oog springende verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie zijn:
  • In verband met het beperken van administratieve lasten hoeft degene die een activiteit verricht, veel minder gegevens aan te leveren.
  • Bij de melding Bal geldt een verbod om te starten zonder dat die melding is gedaan. Die situatie bestond niet onder het Activiteitenbesluit.
  • Door de afschaffing van het begrip inrichting gelden alle meldings- en informatieplichten per milieubelastende activiteit.

Update

Verder zijn alle andere was-wordt-tabellen de afgelopen maanden geüpdatet. De tabellen zijn te vinden op de pagina Van Activiteitenbesluit en Bor naar Bal (was-wordt-tabellen).

Was-wordt-tabellen

De belangrijkste inhoudelijke veranderingen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet staan in ‘was-wordt-tabellen’. Het gaat om verschillen voor de milieubelastende activiteiten tussen het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het oude Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en het Besluit omgevingsrecht (Bor). In deze tabellen staat dit uitgewerkt op voorschriftniveau, met verwijzingen naar de wettekst.