De komende maanden staan in het teken om het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te optimaliseren en de inwerkingtreding van de Omgevingswet zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo zorgen we met elkaar niet alleen voor een robuust systeem, maar ook voor een goede voorbereiding van iedereen die ermee aan de slag gaat. Daarom is uitgebreid gekeken naar de verschillende scenario’s voor de aanpak van de softwarerelease STOP A’’’ in DSO-LV en de uitrol van de productieversie van de bruidsschat.

Besluit aanpak

Het definitieve besluit over de aanpak van de softwarerelease  A”’ in de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en de uitrol van de productieversie van de bruidsschat is genomen. Besloten is om beide acties apart in te plannen. Dit besluit is genomen in nauwe samenspraak met en op advies van (plan)softwareleveranciers en samenwerkende koepels. Het besluit heeft gevolgen voor de content van oefenende bevoegde gezagen en softwareleveranciers en vraagt om zorgvuldige keuzes, afstemming en samenwerking. In beide gevallen moeten we de oefenomgeving legen en moet (nieuwe) content worden teruggezet.

Verschillende scenario’s zijn besproken. Gelijktijdige release van STOP A’’’-software en het plaatsen van de productieversie van de bruidsschat in juni zouden het indringend ketentesten en het oplossen van issues in het DSO langere tijd ernstig hinderen. De reden is, dat we in de tussentijd geen bugs en bevindingen kunnen oplossen. De STOP A’’’-software nu releasen zonder de bruidsschat te laden was geen optie, omdat dit het oefenen met toepasbare regels en aanvragen/meldingen behoorlijk in de weg zou zitten. Voor het uitrollen van de productieversie van de bruidsschat zijn we afhankelijk van de wijzigingen, die nodig zijn als gevolg van het Nevele-arrest van de Raad van State (mer-plicht van windmolenparken).

Aanpak en planning STOP A”’-software

De release van de STOP A’’’-software start op 28 april 2022 en duurt tot en met 3 mei 2022. Gedurende deze periode is de oefenomgeving niet beschikbaar.

Op dat moment wordt alle content verwijderd die tot dan toe door oefenende gezagen en softwareleveranciers in de oefenomgeving is geladen. Vervolgens zet het programma Aan de Slag (ADS) de volgende content terug: de rijkscontent ( en ), de huidige versie van de bruidsschat en de systeemcontent (denk aan Ow-placeholder, aansluittestdocument) in A’’’-formaat.

Bevoegde gezagen en softwareleveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor het terugzetten van hun eigen plancontent en toepasbare regels op de oefenomgeving als zij deze daar willen behouden. Speciale aandacht is nodig voor de lopende aanvragen en projectmappen deze kunnen niet worden teruggezet.

Vanaf 4 mei is de oefenomgeving weer beschikbaar.

Belangrijke aandachtspunten

Het is pas mogelijk om plancontent opnieuw in de oefenomgeving te zetten als deze op basis van STOP A’’’ wordt geleverd. Content op basis van oudere versies van de standaarden wordt door het systeem geweigerd. Dit betekent dat bevoegd gezagen hun plancontent niet eerder terug kunnen zetten dan wanneer hun eigen plansoftware aangepast is voor STOP A’’’.

Optie om tijdelijk oudere plancontent terug te zetten

Ter overbrugging biedt het programma ADS de mogelijkheid om gebruik te maken van de optie om oudere plancontent terug te zetten in de database van . Deze plancontent is dan niet muteerbaar, omdat het op een oudere versie van de standaarden is gemaakt en de mutaties niet aan de nieuwe validaties voldoen. Plannen zijn wel te zien in de viewer Regels op de Kaart.

Het is ook mogelijk toepasbare regels aan activiteiten uit deze plannen te koppelen om op basis daarvan te oefenen met aanvragen en melden. Dit is vooral nuttig als de softwareleverancier langere tijd nodig heeft om de software hiervoor geschikt te maken. En er in de ’tussenperiode’ (tot de release van de productieversie van de bruidsschat) op basis van de eigen plannen/verordeningen doorgeoefend wordt met toegepaste regels en Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). We hebben over deze ondersteuning contact gehad met de softwareleveranciers. Zij inventariseren welke bevoegde gezagen van deze optie gebruik willen maken en geven dat uiterlijk 22 april 2022 aan ons door.

Aanpak en planning productieversie bruidsschat

De planning van de release van de productieversie van de bruidsschat hangt af van de publicatiedatum van de laatste wijzigingen van de bruidsschat. De uitrol vindt naar verwachting begin juni 2022 plaats en duurt 3 werkdagen – aanmerkelijk korter dan voorgaande keren. Gedurende die periode is de oefenomgeving niet beschikbaar. Wij communiceren de definitieve planning zo snel mogelijk zodra deze gereed is.

De oefenomgeving wordt geleegd. Dit betekent dat alle content die is geladen door oefenende bevoegde gezagen en softwareleveranciers wordt verwijderd. De rijkscontent, de productieversie van de bruidsschat en de systeemcontent zet het programma ADS weer terug.

Bevoegde gezagen en softwareleveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor het van plancontent en toepasbare regels op de oefenomgeving. Let op: lopende aanvragen en projectmappen kunnen niet worden teruggezet.

Belangrijke aandachtspunten

De optie om oudere plancontent terug te zetten in de database van OZON kunnen we niet aanbieden, omdat we er vanuit gaan dat in juni alle softwareleveranciers in staat zijn om content te laden op basis van STOP A’’’. Er is dan geen overbruggingsmaatregel meer nodig.

Essentiële punten

  • Tijdens de bovengenoemde acties is de oefenomgeving niet beschikbaar. Plan daarom geen oefensessies in deze periodes.
  • Wilt u als bevoegd gezag gebruik maken van de mogelijkheid om na de release van de STOP A’’’-software de plancontent terug te laten zetten in de OZON-database (zie hierboven), neem dan zo snel mogelijk (uiterlijk 22 april 2022) contact op met uw softwareleverancier.
  • Tip: Doordat alle content, geladen voor 28 april en voor begin juni, wordt verwijderd, biedt dit oefenende gezagen en softwareleveranciers de kans om vrijuit te oefenen met eigen (plan)content. Doordat de content in juni wordt verwijderd, heeft u hier later geen hinder van.

Meer informatie

Nieuwsbericht van april 2022 over de aankondiging aangepaste bruidsschat en uitrol nieuwe versie software DSO-LV