In de landbouwsector is steeds meer aandacht voor de aanleg van wasplaatsen voor spuitmachines of andere landbouwvoertuigen en -werktuigen. Gebruik van wasplaatsen zorgt voor minder emissies van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf naar het milieu. De interpretatie en uitleg van regelgeving over deze wasplaatsen bleek soms een probleem. Daarom verschijnen er binnenkort documenten met eenduidige uitleg.

Overheden en bedrijfsleven hebben samen het initiatief genomen om deze documenten samen te stellen. Zo is er een handreiking, speciaal bedoeld voor bevoegd gezag zoals gemeenten (omgevingsdiensten) en waterschappen. Deze handreiking moet handvatten bieden om de besluitvorming over aanleg van nieuwe wasplaatsen te versnellen. Hij kwam tot stand in samenwerking met LTO Nederland, KAVB, Cumela, Nefyto, Unie van Waterschappen, gemeenten/omgevingsdiensten en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Welke spelregels

Daarnaast is er een informatiedocument in de maak voor de agrarische sector, waarin precies staat uitgelegd aan welke spelregels men moet voldoen bij het aanleggen van een wasplaats.

Het uitgangspunt bij het maken van beide documenten is de uitleg van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Planning en meer informatie

De verwachting is dat de handreiking medio 2022 beschikbaar is. Het informatiedocument is naar verwachting eind 2022 afgerond.