Wilt u als bevoegd gezag weten of er een mer-(beoordelings)plicht geldt voor een plan, programma of te verlenen vergunning? Daarvoor heeft Kenniscentrum InfoMil een handig hulpmiddel ontwikkeld: de mer-scan. Deze geeft inzicht in de eventuele verplichtingen die gelden voor milieueffectrapportage (mer) onder de Omgevingswet.

Er zijn 3 aparte scans gemaakt: 1 voor een Omgevingsvergunning, 1 voor een Omgevingsplan en 1 voor een Omgevingsvisie en Programma. De mer-scan werkt eenvoudig: u beantwoordt verschillende vragen over het project, onder meer over de activiteit, de omvang en de te nemen besluiten. Vervolgens krijgt u een advies over de mer-verplichtingen.

Europese verplichting

Een mer is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Het doel van een mer is om het milieubelang een volwaardige plaats geven in de besluitvorming. Het gaat om besluitvorming over plannen, programma’s en projecten die duidelijke milieueffecten kunnen hebben. Het milieueffectrapport (MER) of de mer-beoordeling beschrijft de effecten van uw plan of project op het milieu. De mer is een Europese verplichting die is verankerd in de Nederlandse wetgeving. In de huidige wetgeving is dat via hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage (AMvB). Ook onder de Omgevingswet blijft milieueffectrapportage van kracht.

Mer in de Omgevingswet

De mer-regelgeving is uitgewerkt in verschillende onderdelen van de Omgevingswet. Afdeling 16.4 van de Omgevingswet bevat de regelgeving over milieueffectrapportage. De uitwerking ervan staat in hoofdstuk 11 van het Omgevingsbesluit. In bijlage V van het Omgevingsbesluit staan de projecten en de besluiten waarvoor een mer-plicht of een mer-beoordelingsplicht geldt. Deze bijlage bevat een lange lijst met zeer diverse projecten, zoals landbouw, industrie, infrastructuur en ruimte. Met de mer-scans vindt u makkelijker de weg in de lijst met mogelijke mer-(beoordelings)plichtige projecten.

Mer-scan voor nu

Voor de huidige situatie – de periode voordat de Omgevingswet in werking treedt – bestaat al een mer-scan. Wilt u weten of u onder het huidige recht verplichtingen op het gebied van milieueffectrapportage heeft? Raadpleeg dan de bestaande mer-scan op InfoMil.