De Europese Commissie bereidt een Wet Bodemgezondheid voor. De Nederlandse reactie op de publieke consultatie voor de uitwerking van deze wet is op 27 oktober gepubliceerd.

Op 17 november 2021 heeft de Europese Commissie de Bodemstrategie 2030 gepubliceerd. Onderdeel van deze strategie is het opstellen van een wettelijk kader voor Bodem. De publieke consultatie is onderdeel van het proces van de Commissie om te komen tot een richtlijnvoorstel. Met de publieke consulatie wil de Commissie ervoor zorgen dat de belangen van een breed publiek en de lidstaten in de effectbeoordeling worden meegenomen. Het richtlijnenvoorstel is voorzien voor het tweede kwartaal van 2023.

Opzet Consultatie

De publieke consultatie bestaat uit vragen die gaan over onderwerpen die men in de Wet Bodemgezondheid wil regelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de definitie van Bodemgezondheid, de invulling van de schaal, het bodemdistrict, waarop deze bodemgezondheid moet worden bepaald, de indicatoren die deze gezondheid moeten bepalen en de bandbreedte waarbinnen deze zouden moeten vallen. Daarbij zijn belangrijke vragen: wat is de mate van flexibiliteit, zijn de afspraken gericht op het behalen van een resultaat of gericht op de inrichting van het beheer?

Nederlandse reactie

De Nederlandse reactie is op 27 oktober 2022 met de Tweede Kamer gedeeld. Nederland onderschrijft dat een gezonde bodem belangrijk is. Een gezonde bodem is nodig voor toekomstbestendige landbouw en helpt om in steden water te bufferen en hittestress te bestrijden. Dit sluit aan bij de kabinetsdoelen.

Een uniform Europees regelgevend kader acht Nederland niet haalbaar, gezien de nationale, maatschappelijke opgaven zoals woningbouw en de energietransitie, en de karakteristieke kenmerken van ons land.