Alle Natura 2000-besluiten van het Rijk staan op de productieomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Er is niet alleen te zien welke beschermde natuurgebieden er zijn, maar ook welke besluiten erbij horen. Een heel mooie stap voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNW), softwareleverancier IDgis en het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Toepassing Natura 2000-besluiten in de viewer

De beschermde natuurgebieden en bijbehorende aanwijzings- en toegangsbeperkende besluiten zijn in de viewer (de kaart) in het Omgevingsloket te raadplegen.

Wet natuurbescherming

De regels voor Natura 2000-gebieden liggen vast in de Wet natuurbescherming. Deze wet wordt opgenomen in het stelsel van de Omgevingswet. Dat biedt kansen en mogelijkheden voor een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Met het ministerie van LNW is afgesproken dat de Natura 2000-gebieden en samenhangende regels vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet op de productieomgeving van het DSO staan.