Sinds kort zijn de Natura 2000-besluiten op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) beschikbaar. Het gaat om 159 aanwijzingsbesluiten en 13 toegangsbeperkende besluiten. De beschermde natuurgebieden en bijbehorende besluiten zijn in de viewer (de kaart) in het Omgevingsloket te raadplegen.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De regels voor Natura 2000-gebieden liggen vast in de Wet Natuurbescherming. Deze wet wordt opgenomen in de Omgevingswet. Dat biedt kansen en mogelijkheden voor een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNW) is afgesproken dat de Natura 2000-gebieden en samenhangende regels vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet op de productieomgeving van het DSO staan.

Toepassingsprofiel TPOD Natura 2000

De huidige reeds geldende Natura 2000-besluiten zijn geconsolideerd, gedigitaliseerd en omgezet naar een voor het DSO gebruikelijke vorm: met regels, geometrieën en annotaties. Zodra er nieuwe Natura 2000-besluiten worden vastgesteld of de huidige besluiten worden gewijzigd, en dit mogelijk is, zal dat gebeuren op basis van een speciaal daarvoor ontwikkeld toepassingsprofiel, de TPOD Natura 2000.

Naar productieomgeving

De Natura 2000-besluiten staan nu op de oefenomgeving zodat er een controle en test kunnen worden gedaan. Als deze goed verlopen, worden de besluiten in de tweede helft van december 2021 op de productieomgeving geladen.

Zie ook