Naast het maatwerk zijn ook de burgerparticipatie en de watertoets onderwerpen van discussie. 

Reguliere besluitvormingsprocedure

Met name het CDA vraagt zich af of de termijn van 8 weken van de reguliere besluitvormingsprocedure wel lang genoeg is om in redelijkheid tot een goede belangenafweging te kunnen komen. “Dit betekent dat eventuele bezwaarprocedures langer en complexer worden. Bovendien betekent dit een structurele extra last voor gemeenten.’ 

Ook de PvdA vreest dat maatwerk meer werk zal opleveren. Daarnaast is de PvdA van mening er binnen de Omgevingswet ook naar de handhaving van regelgeving moet worden gekeken. Er moeten scherperde doelen en een duidelijk budget voor toezicht en handhaving worden opgenomen. 

De VVD heeft de belangen van kleinere gemeenten in het oog en denkt dat vooral deze gemeenten problemen zullen ondervinden bij de invoering van de Omgevingswet. 

Keuzevrijheid en burgerparticipatie

Minister Schultz van Haegen heeft van D66 en SP het dirngende verzoek gekregen om meer keuzevrijheid in de voorbereidingsprocedure te gunnen aan lagere overheden. Deze keuze zal volgens de partijen meer recht doen aan een soepele afhandeling. Daarnaast vragen deze partijen om een steviger basis voor burgerparticipatie in de Omgevingswet. De SP heeft hiertoe een motie ingediend.  De motie heeft tot doel om de vier AMvB’s in overeenstemming te brengen met internationale verplichtingen. Momenteel worden er in het omgevingsbesluit geen norm of minimumeisen gesteld aan burgerparticipatie tot verdriet van D66. Deze partij denkt hierbij aan ouderen en laaggeletterden: hoe moeten zij aan begrijpelijke informatie komen? 

Een aantal normen die nu in de vier AMvB`s staan kunnen volgens de SGP en Christenunie beter worden opgenomen in de Omgevingswet zelf. 

Watertoets

De Christenunie is ook van mening dat de watertoets minder vrijblijvend moet worden en dat de waterschappen een grotere rol mogen krijgen als het gaat om het borgen van waterbelang in de Omgevingsvisies. De minister ziet dit echter anders. De in de AMvB`s vastgestelde normen blijven even hard als die in de wet. 

Stemming

De Eerste Kamer stemt op 6 juni 2017 over de ingediende moties.