Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft antwoord gegeven op schriftelijke vragen van de Eerste Kamer over de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De Eerste Kamer heeft een groot aantal vragen gesteld over de implementatie van de wet. In de beantwoording gaat de minister onder meer in op de huidige stabiliseringsperiode voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de gemaakte afspraken met onder andere de bestuurlijke partners en softwareleveranciers. Daarbij wordt ook aangegeven dat er nog stappen te zetten zijn richting een zorgvuldige inwerkingtreding op 1 januari 2023, dat bij een grote stelselwijziging niet alles in één keer goed zal gaan en dat de betrokkenen hierop zijn voorbereid.