Voorman van milieuclub Mobilisation for the Environment (MOB) Johan Vollenbroek schrijft dat de kwaliteit van de Friese wateren niet voldoende is. Alle 24 waterlichamen die aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten voldoen, zijn volgens de organisatie ernstig vervuild. Vollenbroek roept de provincie en het Wetterskip Fryslân op direct de geldende richtlijnen na te komen.

In een brief van Vollenbroek aan de provincie en het waterschap zegt Vollenbroek dat een van die richtlijnen de sinds 2015 geldende verbeteringseis voor waterkwaliteit is. Dat betekent dat de kwaliteit van het water vooruit moet gaan en niet slechter mag worden. De overheden hebben acht weken plus een eenmalige verlengingsperiode van enkele maanden om hierop te reageren. “Bij een afwijzend besluit van de provincie kunnen wij naar de rechter stappen”, aldus Vollenbroek. “Er moet druk op de provincie, anders gebeurt er niets.”

Vollenbroek wil ook dat de provincie en het waterschap eerder verleende lozingsvergunningen binnen een jaar actualiseert en dat dan de kwaliteitsnormen uit de KRW worden meegenomen. Zo’n vergunning wordt afgegeven aan bedrijven die afvalwater willen lozen in het oppervlaktewater als ze aan alle eisen voldoen. Volgens MOB voldoen die gestelde eisen niet aan wat er in de KRW staat, waardoor nu nog te veel afvalstoffen zouden worden geloosd. “Onze conclusie is dat Friesland een provincie is waar insecten in het algemeen, en met name bijen in het bijzonder, niet (meer) welkom zijn.”

Friesland is volgens Vollenbroek niet de enige provincie met vervuild water, maar hij zegt dat de MOB daar begint vanwege de Waddenzee. Vorige week ging een vergelijkbare brief naar Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

In een gezamenlijke reactie laten de provincie en Wetterskip Fryslân weten zich te beraden op een inhoudelijke reactie op de brief van Vollenbroek. Ook zeggen beide instanties dat ze een goede waterkwaliteit nastreven, en hierbij nauw samenwerken. “Daarvoor zijn veel maatregelen in gang gezet en uitgevoerd in de afgelopen jaren en ook in de periode 2022-2027 loopt een flink maatregelenpakket.”

Verder melden het schap en de provincie dat het verbeteren van de waterkwaliteit een hele uitdaging is, omdat Nederland een druk land is met veel water, veel functies en een intensief grondgebruik, waar elke vierkante meter gewild is voor landbouw, woningen, recreatie, natuur en water. “Voor het halen van de KRW-doelen is ook hulp van anderen nodig, bijvoorbeeld van het Rijk, provincies, industrie en landbouw.”