De overlast van geur van veehouderijen staat steeds hoger op de agenda van gemeenten. Toch lijkt het lastig om met de huidige regelgeving de geur bij bestaande veehouderijen fors te verminderen.

Onlangs deed een rechtbank in Den Haag uitspraak over geuroverlast bij 16 omwonenden van veehouderijen. De rechtbank oordeelde o.a. dat de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) uit balans is. Er is geen eerlijke balans tussen economische belangen van de veehouder en gezondheid/milieubelangen van omwonenden van veehouderijen. De rechtbank heeft de Staat veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding.

Het huidige wettelijke kader biedt niet veel ruimte voor het aanpassen van bestaande situaties. Op verzoek van 3 provincies is daarom in het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Chw) een experiment opgenomen, dat gemeenten mogelijkheden biedt om in te grijpen in bestaande situaties. Daarmee kunnen zij afwijken van het toetsingskader van de Wgv. De mogelijkheden gaan ver, maar het is aan de gemeenten zelf om te beslissen of ze er gebruik van willen maken.

Welke mogelijkheden biedt het Chw-experiment?

Het Chw-experiment biedt de mogelijkheid om vanwege cumulatieve gevolgen of onaanvaardbare geurhinder het treffen van extra maatregelen voor te schrijven. Het kan dan zelfs gaan om de verplichting tot het toepassen van een ander stalsysteem. Dit kan niet zomaar, de gemeente moet beoordelen of de cumulatieve gevolgen hiertoe aanleiding geven of dat sprake is van onaanvaardbare geurhinder. Het experiment geeft daar handen en voeten aan.

Een vergunning kan ook worden geweigerd of worden ingetrokken. Het intrekken van een vergunning is mogelijk bij onaanvaardbare geurhinder. Daarnaast kan worden afgeweken van de zogenaamde 50% regeling.

Let op: er kan sprake zijn van nadeelcompensatie die de gemeente moet betalen aan de veehouder bij ingrijpen in de bestaande situatie.

Het experiment geldt voor alle gemeenten in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland.

Meer informatie

Geur dierenverblijven Noord-Brabant, Gelderland en Limburg