Als een gebouw afwijkt van de bouwregels, heeft de gemeente een beginselplicht tot handhaven. In bepaalde situaties kan de gemeente afgezien van handhaving en beslissen dat het gebouw in gebruik mag worden genomen. Over een zogeheten ingebruiknamebesluit is een internetconsultatie gepubliceerd.

Ingebruiknamebesluit

In die gevallen waar er sprake is van kleine, niet herstelbare afwijkingen aan het bouwwerk waarbij handhaving onevenredig is, kan de gemeente beslissen dat het bouwwerk toch in gebruik mag worden genomen. De mogelijkheid om een ingebruikname (zonder een gereedmelding) bij wet te regelen, is een zogeheten ingebruiknamebesluit.

Inbreng gemeenten via internetconsultatie

Om een ingebruiknamebesluit mogelijk te maken is een aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) nodig. Via de internetconsultatie kunt u aangeven of het ingebruiknamebesluit uitvoerbaar is voor gemeenten. De VNG roept gemeenten en andere uitvoeringsorganisaties op om deel te nemen aan de consultatie.