Het Verzamelbesluit Omgevingswet bodem en water 2025 is op 17 januari 2024 in consultatie gegaan. Met dit ontwerp besluit worden wijzigingen doorgevoerd in een aantal besluiten, waaronder het Besluit activiteiten leefomgeving. Reacties kunnen tot en met 13 februari ingediend worden. Het gaat om wijzigingen voor de onderwerpen bodem en water.

Met dit ontwerp verzamelbesluit worden wijzigingen voorgesteld in het Besluit activiteiten leefomgeving, het Invoeringsbesluit omgevingswet, het Omgevingsbesluit en het Besluit bodemkwaliteit. Het doel van de wijzigingen is als volgt:
  • Het herstellen van een aantal fouten, zoals verschrijvingen, inconsistenties en onjuiste verwijzingen;
  • Vanwege nieuwe inzichten worden regels over het opslaan van vloeistoffen in ondergrondse opslagtanks van staal aangepast;
  • Eerder gemaakte afspraken over lozingen door de glastuinbouw met substraatteelt worden vastgelegd;
  • De eisen voor weilanddepots met baggerspecie worden versoepeld.

U kunt tot en met 13 februari 2024 via de website internetconsultatie.nl reageren op het ontwerp Verzamelbesluit en de toelichting.

Wijzigingen voor bodem

Voor het onderwerp bodem zijn er een aantal wijzigingen voorgesteld. Deze hieronder kort benoemd:

  • Er is verduidelijkt dat het herstel via sanerende werkzaamheden naar aanleiding van een eindonderzoek bodem of een ongewoon voorval is uitgezonderd van de milieubelastende activiteit saneren van de bodem (mba saneren). De mba saneren richt zich namelijk op het wegnemen van contactmogelijkheden met de verontreiniging, terwijl dergelijke herstelwerkzaamheden na een eindonderzoek of ongewoon vooral erop gericht zijn om de bodemkwaliteit volledig te herstellen.
  • De gegevens en bescheiden bij de meld- en informatieplicht voor gesloten bodemenergiesystemen zijn gewijzigd. Er zijn een aantal gegevens verplaatst van de meld- naar de informatieplicht. Daarnaast is de startdatum voor de activiteit onderdeel van de informatieplicht.
  • Voor tijdelijke uitname in de waterbodem is de bepaling toegevoegd dat de baggerspecie ‘op of nabij’ de ontgravingslocatie teruggebracht mag worden. Dit wordt dan niet gezien als een toepassing, waardoor de regels voor de activiteit toepassen van grond of baggerspecie niet gelden.

Een volledig overzicht van de wijzigingen is te vinden in de consultatieversie van het Verzamelbesluit.