De Rijksoverheid meldt dat Minister Van der Wal-Zeggelink (MNS) de Tweede Kamer heeft geinformeerd inzake het instellen van een Ecologische Autoriteit.

Met het Nationaal Programma Landelijk gebied (NPLG) richt het kabinet zich op het toekomstbestendig maken van het landelijk gebied met het oog op de integrale doelen ten aanzien van natuur, water en klimaat. Voor deze aanpak is het, ook met het oog op de maatschappelijke impact ervan, van groot belang datde onderbouwing van besluiten aansluit bij de ecologische wetenschappelijke kennis en inzichten om toe te werken naar een gunstige staat van instandhouding van de natuur. Om hier invulling aan te geven wordt, zoals ook in het coalitieakkoord is opgenomen, een Ecologische Autoriteit ingesteld. Het instellingsbesluit zal op 19 september 2022 in werking treden.