Op iplo.nl is een overzichtspagina gemaakt met alle instructieregels van het Rijk over de evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Het gaat daarbij over bovenlokale belangen, zoals veiligheid, gezondheid en milieu, en infrastructuur. Door dit overzicht is informatie hierover snel te vinden.