De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2024 brengt onder meer veranderingen mee op het gebied van vergunningverlening. Denk aan de komst van het nieuwe Omgevingsloket voor het doen van een vergunningaanvraag of een melding.

Informatieplicht bouw- en sloopveiligheid en stikstofemissiereductie

In het formulier van de aanvraag (technische) bouwactiviteit, de bouwmelding en de sloopmelding in het Omgevingsloket zijn vragen opgenomen over de bouw- en sloopveiligheid en over de stikstofemissiereductie. Via de vergunningaanvraag of meldingen kan op die manier invulling worden gegeven aan de informatieplicht bouw- en sloopveiligheid en stikstofemissiereductie.

Wanneer functionaliteit beschikbaar

Deze informatieplichten kunnen per 1 januari 2024 nog niet apart ingediend worden in het Omgevingsloket. Het beschikbaar maken van deze functionaliteit, als losse informatieplichten die apart ingediend kunnen worden, is voorzien in het voorjaar van 2024.

Hoe informatieplicht tot die tijd indienen

Het bevoegd gezag kan – totdat het los indienen mogelijk is in het Omgevingsloket – aan de initiatiefnemer aangeven hoe het aanleveren van de informatie moet plaatsvinden. Bijvoorbeeld via een specifiek gemeentelijk e-mailadres. Het los indienen kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij wijzigingen tijdens de bouw (actualisatieplicht op grond van 7.5c Bbl) of als het bevoegd gezag via maatwerk aanvullende informatie over bouw- en sloopveiligheid opvraagt.

Meer informatie