Deze week debatteert de Kamercommissie IenW met de minister en staatssecretaris over strategische keuzes rondom bereikbaarheid. Voor provincies en gemeenten staat er veel op het spel. In haar inbreng brengt de VNG enkele punten onder de aandacht. Ze dringen er onder meer op aan om te beginnen met wat nu al kan.

Begin met wat nu al kan

Volgens de kabinetsbrief Strategische keuzes bereikbaarheid) heeft het Mobiliteitsfonds onvoldoende middelen om het bijbehorende programma te realiseren. Gezien de opgaven op het gebied van bereikbaarheid vraagt de VNG of IenW bereid is om met Financiën te overleggen over alternatieve financiering.

Ook is een andere aanpak nodig, waarin bereikbaarheid voor iedereen het uitgangspunt is. De Mobiliteitsvisie biedt goede aanknopingspunten voor toekomstig beleid, maar de VNG dringt erop aan nu te beginnen met wat nu al kan. Ze hebben hiervoor al een voorzet gedaan in de inbreng voor het debat over de begrotingsbehandeling IenW 2024

Veranker bereikbaarheid in Nota Ruimte

Wanneer voorzieningen in de directe nabijheid van inwoners worden georganiseerd, hoeven zij niet over grotere afstand te reizen. Daarom moet in de Nota Ruimte de gewenste ontwikkeling naar meer nabijheid van voorzieningen worden geborgd.

Overweeg ander instrumentarium

De minister en staatssecretaris geven aan dat we te maken hebben met een groei van mobiliteit. We beschouwen dit niet als gegeven, maar als een variabele waarop gestuurd kan worden, mits het juiste instrumentarium beschikbaar is. Fiscaal instrumentarium zou daarbij geen taboe moeten zijn, waaronder ook vormen van betalen naar gebruik.

Neem brede welvaart als toetsingskader

De VNG en IPO zijn voorstander om brede welvaart (met bijhorende indicatoren) leidend te maken in beleidskeuzes en bijbehorende investeringen. Ze vragen daarom opheldering over hoe de te formuleren bereikbaarheidsdoelen zich gaan verhouden tot andere thema’s van brede welvaart, zoals leefomgeving, gezondheid en veiligheid.

Werk bereikbaarheidsdoelen zorgvuldig uit

De VNG en IPO vragen om de Mobiliteitsvisie en de bereikbaarheidsdoelen zorgvuldig en gezamenlijk met provincies en gemeenten uit te werken en bij voorkeur te streven naar gezamenlijke besluitvorming met de medeoverheden, uiteraard met inachtneming van ieders rol. De consequenties van deze doelen zullen immers vooral regionaal en lokaal landen.

Ontwikkel ‘spreiden en mijden’ met medeoverheden

Provincies en gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in de aanpak voor ‘spreiden en mijden’, die de minister heeft aangekondigd. Zij beschikken immers over de relevante gebiedskennis en contacten met lokale actoren, kunnen zorgen voor flankerend beleid en faciliteren de vervoersmakelaars.