Veehouders die hun bedrijf willen beëindigen, kunnen zich sinds 3 juli aanmelden voor een van de 2 stoppersregelingen. Gemeenten hebben een belangrijke rol in de voorbereiding en uitvoering van deze regelingen. De VNG heeft een handreiking opgesteld om gemeenten hierbij op weg te helpen.

Stoppersregelingen Lbv-plus en Lbv

Het kabinet wil met deze regelingen de stikstofneerslag op Natura-2000 gebieden verminderen. De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) is voor veehouderijen die het meeste stikstofneerslag veroorzaken. En de Lbv voor een bredere groep veehouderijen rondom Natura-2000 gebieden.

Ook stelt het kabinet zaakbegeleiders beschikbaar. Veehouders die tot de doelgroep van de aanpak piekbelasting horen, kunnen met een zaakbegeleider de toekomst van hun bedrijf bespreken.

Rol van gemeenten

Gemeenten hebben bij de uitvoering van de regelingen een belangrijke rol. Zij spreken met veehouders over de toekomst van hun bedrijf (samen met de zaakbegeleider) en zorgen voor de benodigde aanpassingen van bestemmingsplannen en vergunningen.

Er komt een complexe opgave op gemeenten af wanneer veel veehouders interesse hebben in de regelingen. Deze opgave komt bovenop andere uitdagingen zoals invoering van de Omgevingswet, de woningbouwopgave en de energietransitie.

Handreiking

Om gemeenten in dit proces te ondersteunen heeft de VNG een handreiking opgesteld in samenwerking met het ministerie van LNV en enkele gemeenten. De handreiking geeft context bij de regelingen en de aanpak piekbelasting. En beschrijft de handelingen die van gemeenten verwacht worden.

Te krappe termijnen

Een succesvolle uitvoering vergt zorgvuldige samenwerking tussen de betrokken partijen, zodat boeren zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over wat mogelijk is voor henzelf en hun perceel. De VNG vindt daarom de termijnen voor openstelling en uitvoering van de regelingen te krap: de Lbv is open tot 1 december 2023 en de Lbv-plus tot 5 april 2024.

Binnen deze termijn kan de capaciteit bij gemeenten voor de uitvoering van deze regelingen een probleem zijn, met name bij gemeenten waar veel veehouders een aanvraag doen voor de regelingen. De VNG blijft zich inzetten voor realistische termijnen voor een goede uitvoering.