Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) heeft de Handhavings UitvoeringsMethode Bodembeheer (HUM Bodembeheer) uitgebracht. Het is een handreiking voor toezicht en handhaving bij milieubelastende activiteiten voor bodem onder de Omgevingswet. Deze handreiking biedt ondersteuning voor adequaat toezicht en handhaving door de bevoegde overheden en vooral Omgevingsdiensten.

Aanpassing HUM aan de Omgevingswet

Aanleiding voor het maken van de HUM Bodembeheer is de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. De HUM Bodembeheer heeft betrekking op het stelsel voor het omgevingsrecht, zoals dat vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet geldt. De focus ligt op de milieubelastende activiteiten uit het Aanvullingsbesluit bodem, waaronder graven in de bodem en saneren van de bodem. Ook is aandacht voor de productie, transport, opslag en toepassing van bouwstoffen, grond of baggerspecie. En de kwalibo regelgeving komt aan bod.

Focus op activiteiten op de landbodem

De eerste versie van de HUM Bodembeheer (versie 1.0) richt zich op activiteiten die op de landbodem plaatsvinden. Buiten de scope van de eerste versie vallen de (lozings)activiteiten opslaan van grond of baggerspecie in oppervlaktewater en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie in oppervlaktewater. SIKB is van plan deze (lozings)activiteiten bij een volgende herziening van de HUM Bodembeheer toe te voegen.

Oude HUM’s beschikbaar voor overgangsrecht

De HUM Bodembeheer komt in de plaats van de HUM Wet bodembescherming (HUM Wbb) en het HUM Besluit bodemkwaliteit (HUM Bbk). Delen van deze oude HUM’s blijven nog wel beschikbaar om te raadplegen voor situaties die vallen onder overgangsrecht.