Er is een handreiking beschikbaar over de kostenvergoeding die bestuursorganen aan het bevoegd gezag in rekening (kunnen) brengen voor een besluit over instemming bij een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning. De handreiking bevat hierover werkafspraken. Deze zijn niet bindend. Tijdens vele werksessies bleek dat dit soort afspraken niet vanzelf goed lopen, dit vergt aandacht van élk bevoegd gezag.

Meervoudige aanvraag om omgevingsvergunning

Bij een aanvraag om 1 omgevingsvergunning voor verschillende activiteiten (meervoudige aanvraag) kan het nodig zijn dat een ander bestuursorgaan moet instemmen met de vergunningverlening. Dit bestuursorgaan brengt hiervoor kosten in rekening bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan deze kosten via de leges doorberekenen aan de aanvrager van de omgevingsvergunning.

Werkafspraken

De handreiking bevat hierover werkafspraken. Zij is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg. In kleine en grote werksessies is verkend wat uitdagingen zijn, waar u echt op moet letten, waar zaken niet vanzelfsprekend goed lopen. De handreiking heeft tot doel de overheden behulpzaam te zijn bij het structureren van het werkproces. De handreiking heeft geen officiële status en bindt partijen dus niet.

Uitgangspunt

De handreiking neemt de voorgenomen toevoeging van artikel 13.2a aan de Omgevingswet tot uitgangspunt. Daarin wordt straks geregeld dat voor het besluit over instemming en het daaraan voorafgaande advies kosten in rekening worden gebracht. De hoogte van de kosten zijn gelijk aan de leges die het bestuursorgaan (als bevoegd gezag) zelf zou heffen bij een enkelvoudige aanvraag voor de activiteit waarop het besluit over instemming betrekking heeft. Bestuurlijk is afgesproken al overeenkomstig dit artikel te handelen. Voor bestuursorganen van het Rijk geldt vooralsnog artikel 14.2a van de Omgevingsregeling, dat een vergelijkbare regeling kent.

Oefenen

De handreiking is bedoeld om bevoegd gezagen te helpen om hun eigen verantwoordelijkheid vorm te geven. Het wordt zeer breed verspreid. Intentie is dat partijen er zelf bij het oefenen gebruik van kunnen maken. Bij kostenvergoedingen komt nog meer kijken, bleek tijdens de werksessies. Partijen zullen in hun zaaksystemen en bijvoorbeeld SAP-systemen bijvoorbeeld ook nog werk hebben om kostenvergoedingen te administreren.