Op dinsdag 12 januari 2021 om 13.00 uur organiseert Schulinck Opleidingen een gratis webinar over Planschade onder de Omgevingswet. Het webinar wordt verzorgd door Mr. Malou Box.

Meld u hier aan voor het kosteloze webinar Planschade onder de Omgevingswet

Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. Voor het bestemmingsplan zoals we dat nu kennen komt een omgevingsplan in de plaats. De reikwijdte daarvan is echter breder en de omgevingswet biedt meer ruimte om meer globaal functies toe te delen aan locaties en lokaal maatwerk te bieden ten aanzien van wat nog vergunningplichtig is en wat vergunningvrij. In de huidige praktijk is planschade vaak een spreekwoordelijke rem op globaal bestemmen. Mede om die reden verandert de regeling planschade zoals we die nu kennen.

De vergoeding van planschade uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gaat op in het hoofdstuk ‘nadeelcompensatie’ in de Omgevingswet (hoofdstuk 15 van deze wet). ‘Nadeelcompensatie’ is de overkoepelende term voor schade die rechtmatig door de overheid wordt veroorzaakt. Ook inhoudelijk gaat het systeem voor de vergoeding van, wat nu nog planschade wordt genoemd, op de schop. Zo wordt het moment dat schadevergoeding wegens indirecte planschade kan worden aangevraagd verlegd en wordt meer aansluiting gezocht bij wat in de praktijk daadwerkelijk wordt vergund c.a. gerealiseerd, in plaats van de vergelijking tussen twee planologische regimes met een maximale invulling daarvan.

Ook ten aanzien van het normaal maatschappelijke risico, risicoaanvaarding en wat in de praktijk vaak het ‘creëren van voorzienbaarheid’ wordt genoemd, gaat het nodige veranderen.

Nieuwsgierig? In een kosteloos webinar van circa een half uur worden enkele belangrijke wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt voor het planschaderecht c.q. de planschadepraktijk besproken.

Meld u hier aan voor het kosteloze webinar Planschade onder de Omgevingswet

mr. Malou Box

Het webinar wordt verzorgd door mr. Malou Box. Malou is als jurist verbonden aan Pouderoyen Tonnaer en heeft ervaring bij zowel de overheid als in de advieswereld. Vanuit Pouderoyen Tonnaer verricht zij juridische advieswerkzaamheden op het brede terrein van het omgevingsrecht. Zij maakt tevens deel uit van diverse planschadecommissies. Daarnaast stelt ze voor verschillende opdrachtgevers vaak planschaderisicoanalyses op.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over planschade onder de Omgevingswet? Volg dan onze opleiding Planschaderecht nu en onder de Omgevingswet.

In één dag worden de deelnemers op de hoogte gesteld van de basisbeginselen van het huidige planschaderecht (Wro), actuele jurisprudentie hieromtrent en de planschaderegeling onder de Omgevingswet.