Op donderdag 25 maart 2021 om 13.00 uur organiseert Schulinck Opleidingen een gratis webinar over de Aanvullingswet grondeigendom. Het webinar wordt verzorgd door mr. Sander Lely.

Het webinar Aanvullingswet grondeigendom heeft als doel om u binnen een relatief kort tijdsbestek op de hoogte te brengen van de belangrijkste wijzigingen; voor uw werk en voor uw organisatie. Daarbij wordt ingegaan op twee instrumenten, te weten onteigening en voorkeursrecht. Verder zal het kostenverhaal aan de orde komen.

Meld u hier aan voor het gratis webinar Aanvullingswet grondeigendom

Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 niet alleen de Omgevingswet maar ook de Aanvullingswet grondeigendom in werking. Deze wet is bedoeld om het bestaande instrumentarium voor grondbeleid beter toe te snijden op de opgaves in de fysieke leefomgeving. Daarbij is het aan de gemeenten en provincies zelf om te bepalen hoe zij hun grondbeleid willen vormgeven.

In deze wet worden de instrumenten onteigening, voorkeursrecht en kavelruil in landelijk gebied samengebracht en ook vereenvoudigd. Aan deze instrumenten wordt vrijwillige stedelijke kavelruil als nieuw instrument toegevoegd. Verder worden in deze wet ook een aantal wijzigingen in de regeling kostenverhaal opgenomen.

In de huidige praktijk is het instrumentarium verouderd en ook redelijk complex. Door de wijzigingen wordt beoogd om de instrumenten inzichtelijker en toegankelijker te maken en ook tevens te harmoniseren. De instrumenten hebben een nauwe relatie met de Omgevingswet en de daarin opgenomen kerninstrumenten (zoals het omgevingsplan en de omgevingsvisie).

Het webinar Aanvullingswet grondeigendom heeft als doel om u binnen een relatief kort tijdsbestek op de hoogte te brengen van de belangrijkste wijzigingen; voor uw werk en voor uw organisatie. Daarbij wordt ingegaan op twee instrumenten, te weten onteigening en voorkeusrecht. Verder zal het kostenverhaal aan de orde komen.

Onteigening is het uiterste instrument voor de overheid om gronden te verwerven. De inzet van dat instrument is aan strenge eisen en procedures gebonden. Het huidige systeem van onteigening gaat echter behoorlijk veranderen. Er komt een volledig nieuwe wet die de oude Onteigeningswet gaat vervangen. Wat zijn de belangrijke wijzigingen? Die vraag komt aan bod in het eerste deel van het webinar.

Gemeenten maken vaak hoge kosten voor het ontwikkelen en bouwrijp maken van bouwlocaties. Het doel van kostenverhaal is dat partijen die een ontwikkeling realiseren en die profiteren van de aanleg van publieke werken naar evenredigheid bijdragen in de kosten. De huidige regels over de grondexploitatie (zoals opgenomen in de eerder in werking getreden Grondexploitatiewet) gaan op onderdelen veranderen. De belangrijkste wijzigingen worden in dit webinar besproken.

Het vestigen van een voorkeursrecht is een van de instrumenten voor de overheid om grip te krijgen op ruimtelijke ontwikkelingen. Het instrument houdt in dat een gemeenteraad, de provinciale staten of de minister van Infrastructuur en Milieu een voorkeursrecht op gronden van derden kunnen vestigen. Het effect hiervan is de eigenaar bij de verkoop van de gronden deze eerst te koop moet aanbieden aan de overheid.

Nieuwsgierig? Weinig tijd maar toch behoefte aan meer inzicht? In een kosteloos webinar over de Aanvullingswet grondeigendom vertellen wij u meer over de veranderingen die voor de deur staan.

Meld u dan hier aan voor het gratis webinar Aanvullingswet grondeigendom

mr. Sander Lely

Het webinar wordt verzorgd door mr. Sander Lely. Sander is als senior juridisch adviseur verbonden aan Pouderoyen Tonnaer en heeft ruime ervaring bij de overheid. Hij was voorheen 18 jaar werkzaam als advocaat-partner voor gemeentelijke overheden. In die laatste hoedanigheid werd hij ook vaker als onteigeningsdeskundige door de rechtbank benoemd. Vanuit Pouderoyen Tonnaer verricht hij juridische advieswerkzaamheden op het brede terrein van het omgevingsrecht en het grondbeleid. Hij is tevens docent.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Omgevingswet? Volg dan één van onze opleidingen.