Door Tweede Kamerleden is een initiatiefwetsvoorstel ingediend om te komen tot een algemeen vuurwerkverbod voor consumenten. Een meerderheid van de gemeenten is voor een dergelijk vuurwerkverbod, blijkt uit een VNG-enquête. Gemeenten hebben wel zorgen over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid ervan.

De VNG heeft daarom de Tweede Kamer een aantal punten meegeven om bij de behandeling van het initiatiefvoorstel te betrekken.

Betrek gemeenten bij de uitwerking

Gemeenten roepen de landelijke politiek op om gemeenten actief te betrekken bij de uitwerking van de uitvoerings- en handhavingsaspecten van het wetsvoorstel en het bieden van alternatieven (denk aan vuurwerkshows en buurtfeesten). De gemeenten zijn immers verantwoordelijk voor de lokale handhaving.

Onduidelijkheid over kosten

Het is onduidelijk met welke kosten voor gemeenten het wetsvoorstel gepaard gaat, ook wat betreft het bieden van alternatieven. De financiële situatie in veel gemeenten is al buitengewoon kwetsbaar. Er ontbreekt ook een nadere onderbouwing van de te verwachten implementatie- en regeldrukkosten.

Betrek het tegengaan van (illegale) vuurwerkimport

Gemeenten vragen de landelijke politiek met klem om ook het tegengaan van (illegale) vuurwerkimport uit de buurlanden en andere EU-lidstaten te betrekken bij de verdere uitwerking van het handhavingsbeleid behorend bij het wetsvoorstel. De politie en inspectiediensten moeten in staat worden gesteld om zwaar, illegaal vuurwerk buiten Nederland te houden. Dat vergt inzet van capaciteit, prioriteit binnen het strafrecht en andere handhaving, en het wegnemen van belemmeringen op informatiegebied.

Leg het voorstel voor aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk

Gemeenten willen dat het initiatiefwetsvoorstel ter advisering wordt voorgelegd aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) zodat beter inzicht wordt verkregen in de te verwachten effecten van dit wetsvoorstel op de regeldruk en uitvoering voor gemeenten.