Gemeenten hebben de randvoorwaarden voor de uitvoering van hun taken uit het Klimaatakkoord bijgesteld. Dit was nodig omdat de ambities zijn aangescherpt door het rijk en Europa, veel afspraken uit het Klimaatakkoord verder zijn uitgewerkt en nieuwe maatschappelijke en beleidskwesties om een antwoord vragen.

Actualisering randvoorwaarden Klimaatakkoord 

4 randvoorwaarden

Om te zorgen dat gemeenten hun taken uit het Klimaatakkoord kunnen uitvoeren en zo een effectieve bijdrage kunnen leveren aan de klimaatopgave, heeft de VNG de randvoorwaarden uit 2019 bijgesteld. Tijdens de Najaars ALV van 1 december hebben de leden hiermee unaniem ingestemd. De komende tijd toetst de VNG de afspraken over de taken van gemeenten aan:

  • Het speelveld (waaronder wet- en regelgeving, financiële prikkels, verdienmodellen en uitvoerende partijen) en uitvoeringskracht gemeenten zijn op orde
  • De maatregelen zijn haalbaar, betaalbaar en rechtvaardig voor de samenleving
  • Overheden doen het samen en in vertrouwen
  • We houden koers voorbij 2030 en kijken ook richting 2050

In gesprek met nieuwe kabinet

De VNG heeft gesprekken gevoerd met gemeenten over hoe de oorspronkelijke randvoorwaarden moeten worden aangepast. Nu de achterban heeft ingestemd met de nieuwe randvoorwaarden, zal de VNG in de gesprekken met een nieuw kabinet aanvullende taken hieraan toetsen. Datzelfde geldt voor de uitvoering van al bestaande taken.