Miinister Plasterk heeft het rapport ‘Staat van de Volkshuisvesting 2017’ aangeboden aan de Tweede Kamer. UIt dit rapport blijkt verder dat onderwerpen zoals sociale woningvoorraad, doorstroming en transformatie met 10 procent eigenlijk niet aan bod komen. 

Woonvisie

Gemeenten stellen sinds de invoering van de Woonwet in 2015 massaal en uit eigen beweging een woonvisie op.  In 2016 heeft tweederde van de gemeenten een woonvisie vastgesteld. Bij 30 procent van de gemeenten was de woonvisie op dat moment nog in ontwikkeling. Met name Friesland en Zuidwest-Drenthe doen niet mee aan deze trend. 

Woningverbetering

Woningverbetering en dan met name verduurzaming komen het meest voor in de prestatieafspraken in de woonvisie. Andere onderwerpen zijn het huisvesten van statushouders, het stimuleren van leefbaarheid, woningvoorraad en betaalbaarheid. Bij het onderwerp woningvoorraad spelen met name nieuwbouw, verkoop en omvang van de kernvoorraad een rol en bij het onderwerp betaalbaarheid moet er worden gedacht aan het huurprijsbeleid. 

2025

Het rapport van minister Plasterk spreekt over een uitbreiding van het aantal woningen van 540.000 naar 614.000 in 2015. Tekorten worden vooral voorzien bij de middeldure huurwoningen. De vraag naar sociale huurwoningen zal op langere termijn gaan dalen. De doelgroep bestaat voornamelijk uit gescheiden mensen, arbeidsmigranten, zzp-ers en starters. 

Daarnaast zal ook de vraag naar koopwoningen groot blijven. 

Doelgroep

Een van de conclusies van het onderzoek is dat een steeds meer woningen door de doelgroep worden bewoond. In 2015 was dit 80 procent. Het scheefwonen -wonen in een woning die niet behoort bij de doelgroep- komt  daarmee steeds minder voor.