De gemeente Schouwen-Duiveland heeft terecht het nieuwe bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Brouwerseiland niet vastgesteld en hiervoor geen omgevingsvergunning verleend. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 juli 2022. Het project is volgens de Afdeling bestuursrechtspraak in strijd met de Wet natuurbescherming.

Voorgeschiedenis

Projectontwikkelaar Brouwerseiland B.V. en een ontwikkelingsmaatschappij willen bij de Brouwersdam 13 kunstmatige eilanden aanleggen met ruim 240 recreatiewoningen, 70 hotelvilla’s, 350 ligplaatsen en diverse andere voorzieningen, zoals een restaurant en ligplaatsen voor boten. In 2017 stelde de gemeente daarvoor een bestemmingsplan vast en verleende hiervoor een vergunning, maar de Afdeling bestuursrechtspraak vernietigde beide in april 2019, onder meer omdat de gevolgen voor de omliggende natuurgebieden niet goed in kaart waren gebracht. De initiatiefnemers wilden na deze uitspraak door met het project en pasten hierop hun plannen aan. De gemeente weigerde echter het aangepaste bestemmingsplan vast te stellen en de vergunning te verlenen, omdat het project waarschijnlijk schadelijk zal zijn voor omliggende natuurgebieden. Daarmee is het plan in strijd met de Wet natuurbescherming, aldus de gemeente. De initiatiefnemers zijn het daar niet mee eens. Zij voeren ook aan dat zij voor dit project met de gemeente een exploitatieovereenkomst hebben gesloten en dat de gemeente op basis daarvan verplicht was om het bestemmingsplan vast te stellen en de vergunning te verlenen.

Overeenkomst

De exploitatieovereenkomst tussen de initiatiefnemers en de gemeente bevat geen verplichting voor de gemeente om het bestemmingsplan Brouwerseiland vast te stellen en de vergunning te verlenen voor het project. Er staat wel in dat de gemeente een bestemmingsplanprocedure voor het project Brouwerseiland zal opstarten. Aan die verplichting heeft de gemeente naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak ook voldaan. De gemeente heeft verder geen toezegging  gedaan waarop de initiatiefnemers mochten vertrouwen dat het bestemmingsplan zou worden vastgesteld. Ook het feit dat de initiatiefnemers voor dit project lang hebben samengewerkt met het college van burgemeester en wethouders en veel kosten hebben gemaakt, leidt er niet toe dat de gemeente verplicht was om het bestemmingsplan vast te stellen en de vergunning te verlenen.

Natuur

De belangrijkste reden voor de gemeenteraad om het aangepaste bestemmingsplan niet goed te keuren zijn de mogelijke nadelige gevolgen voor omliggende natuurgebieden. Het ging daarbij vooral om de stikstofuitstoot van verkeer richting Brouwerseiland dat gebruikmaakt van het transferium Port Zélande. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt allereerst dat deze stikstofuitstoot had moeten worden meegenomen in het stikstofonderzoek. Dat is niet gebeurd. Maar als dat was gebeurd, dan is de conclusie dat het project Brouwerseiland zou leiden tot een hogere stikstofuitstoot op de natuurgebieden. Dat is in strijd met de Wet natuurbescherming.