In de ‘Factsheet verspreidingsbeleid’ is het beleid voor het verspreiden van baggerspecie op de landbodem na inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgelegd. De factsheet is geschreven door de Themagroep Waterbodembeleid van de Unie van Waterschappen in samenwerking met het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) van Rijkswaterstaat

Verschillen tussen huidige en nieuwe regelgeving

In de factsheet is beschreven wat de verschillen zijn voor het verspreidingsbeleid tussen de huidige regelgeving en onder de Omgevingswet. De nieuwe regels voor verspreiden van baggerspecie op de landbodem staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Verspreiden van baggerspecie maar ook het inrichten van een weilanddepot is onderdeel van de milieubelastende activiteit ‘het toepassen van grond of baggerspecie’. Ook is uitgelegd wanneer een waterbodemonderzoek wel of niet nodig is en in welke situaties de waterbodemkwaliteitskaart gebruikt kan worden als basis voor de milieuverklaring bodemkwaliteit.

Meer informatie over verspreiden van baggerspecie

Kwaliteitseisen bij het verspreiden van baggerspecie
De gedoogplicht voor de ontvangst van baggerspecie
(Water)bodemonderzoek
(Water)bodemkwaliteitskaart.