Pas ongeveer 45% van de kantoren groter dan 100 m2 heeft minimaal energielabel C. Als een kantoor niet voor 1 januari 2023 aan deze eis voldoet, mag het niet meer worden gebruikt. Gemeenten moeten hierop toezicht houden, en zorgen dat dit voor hun eigen gemeentelijk vastgoed in orde is.

De minister van BZK heeft op 1 juli een brief gestuurd aan meer dan 45.000 huurders en eigenaren van kantoren die nog niet voldoen aan de energielabelplicht. De gemeente (of de regionale uitvoeringsdienst) moet als bevoegd gezag uiteindelijk vaststellen of de label-C-plicht voor een bepaald kantoor geldt en daarop handhaven. RVO ontwikkelde een GIS-viewer waarmee gemeenten onder meer kunnen zien welke kantoren nog niet voldoen aan de verplichting zodat hierop gericht toezicht kan plaatsvinden.

Extra geld voor toezicht en handhaving

Voor toezicht en handhaving op de labelplicht is tot 2030 circa € 12 miljoen beschikbaar voor gemeenten en gemandateerde Omgevingsdiensten. Jaarlijks wordt een deel daarvan uitgekeerd via het gemeentefonds.