De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden straks tijdelijk via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. In eerste instantie geldt de wet tot 1 september dit jaar met de mogelijkheid om te verlengen.

Tijdelijk

Digitale besluitvorming was tot nu toe juridisch niet mogelijk. Deze wet regelt een tijdelijke uitzondering hierop zolang een openbare fysieke vergadering niet of niet goed mogelijk is in verband met de adviezen van het RIVM. De wet geldt tot 1 september en kan als dat nodig is steeds met maximaal 2 maanden worden verlengd. Fysieke vergaderingen zijn en worden echter niet verboden.

Voorwaarden

In de wet staan eisen waaraan de digitale beraadslaging en besluitvorming dient te voldoen. Voorwaarde is dat de openbaarheid van vergaderingen behouden blijft via een openbare videoverbinding. Daarvoor moet het systeem dat een orgaan gebruikt bij alle leden beschikbaar zijn en moeten de leden voor de voorzitter, elkaar en het publiek herkenbaar zijn. In de wet is ook geregeld dat voor benoemingen van wethouders en gedeputeerden gebruik gemaakt kan worden van een vorm van briefstemmen. Dit in verband met de geheimhouding die op stemmingen over personen rust.

Decentrale overheden

De wet zal gelden voor gemeenteraden, provinciale staten, algemeen besturen van waterschappen, besturen van gemeenschappelijke regelingen en de eilandsraden van Bonaire en Saba. Sint Eustatius is vooralsnog uitgezonderd zolang op het eiland geen eilandsraad in functie is. De VNG, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Griffiers zijn betrokken geweest bij de voorbereiding.

Ingangsdatum

De wet digitale beraadslaging treedt onmiddellijk in werking bij publicatie in het Staatsblad. Decentrale overheden krijgen hierover bericht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt samen met de koepels, beroeps- en belangenverengingen aan ondersteuning van de decentrale overheden om hen te helpen zo spoedig mogelijk gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de wet biedt.