De Eerste Kamer heeft op 23 november de voorhang van het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging formeel afgerond. Het besluit gaat naar de Raad van State voor advies en de Regeling kwaliteitsborging – met onder meer de opleiding- en ervaringseisen voor kwaliteitsborgers – kan worden gepubliceerd voor consultatie.

Na advies van de Raad van State zal zo spoedig mogelijk het deel benodigd voor het instellen van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (Tlokb) worden gepubliceerd en in werking treden. De TloKB kan vervolgens de formele toelating van instrumenten voor kwaliteitsborging tot het stelsel afronden.

De komende maanden wordt met alle betrokken partijen onverkort ingezet op het oefenen met de Wkb in proefprojecten en het oplossen van de laatste aandachtspunten.

De commissie spreekt ook uit dat zij door de minister van BZK middels de monitoringsrapportage geïnformeerd wenst te worden over het advies van de Raad van State en over de mate waarin de inbreng vanuit de commissie in het uiteindelijke Besluit is verwerkt.