De Ecologische Autoriteit heeft de eerste toetsingsadviezen van een aantal natuurdoelanalyses gepubliceerd. Natuurdoelanalyses geven aan hoe het gaat met de natuur in een stikstofgevoelig natuurgebied en wat de verwachte effecten van vastgestelde maatregelen zijn. Deze informatie is een belangrijke bouwsteen voor de gebiedsprogramma’s die provincies opstellen. De Ecologische Autoriteit toetst of de natuurdoelanalyses volledig zijn en voldoende onderbouwing bieden voor de voorgestelde maatregelen om de natuur te verbeteren.

Provincies, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie stellen de natuurdoelanalyses op voor de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden waar zij verantwoordelijk voor zijn. De natuurdoelanalyse beschrijft hoe het gaat met beschermde natuur in een gebied, wat de verwachte effecten van geplande maatregelen zijn en in welke richting aanvullende maatregelen nodig zijn om de natuur weer gezond te maken. De analyses bevatten de best beschikbare feitelijke en wetenschappelijke kennis over de staat van de natuur. Deze informatie is van belang voor het opstellen van de gebiedsprogramma’s. Hierin beschrijven provincies onder meer de maatregelen om de natuur te herstellen en doelen voor stikstof te halen.

Na toetsing door de Ecologische Autoriteit kunnen de natuurdoelanalyses worden aangepast op basis van het toetsingsadvies.

Meer informatie

Ecologische Autoriteit