De maatregelen die het kabinet heeft ingezet sinds 2021 leveren een positieve bijdrage aan de toekomstige kwaliteit van de natuur. Dat concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Wageningen University and Research (WUR) in hun eerste evaluatie rapportages van het stikstof- en natuurbeleid. De gemiddelde overschrijding van kritische depositiewaarden voor stikstofgevoelige natuur daalt met een derde tot 2030. Maar de opgave om stikstof te reduceren en natuur te herstellen is groot en de tot nu toe getroffen maatregelen leveren nog niet genoeg op om wettelijke doelen te halen, terwijl we eerder nog op koers lagen.

De opgave voor stikstofreductie en natuurherstel is vorig jaar groter gebleken toen uit het nieuwste wetenschappelijke onderzoek bleek dat de natuur nog gevoeliger is voor stikstof dan we al dachten. Daardoor is de opgave ook voor de korte termijn groter geworden. Het huidige kabinet zet in op een intensivering van bestaand beleid en treft voorbereidingen voor extra maatregelen. Het is aan een nieuw kabinet om een besluit te nemen over die nieuwe maatregelen, zo schrijft de minister voor Natuur en Stikstof aan de Eerste en Tweede Kamer.