Tot en met 16 februari 2022 kunt u een zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport te maken voor de op te stellen nationale windturbinebepalingen leefomgeving. Dat is nodig omdat de Raad van State heeft geoordeeld dat de huidige regels voor windturbines niet meer mogen worden toegepast.

Uitspraak Raad van State

Op 30 juni 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak over de uitbreiding van het Windpark Delfzijl Zuid. Door die uitspraak kunnen de regels voor windturbines in het activiteitenbesluit (algemene milieuregels van het rijk) niet meer worden toegepast, omdat voor het vaststellen van deze regels geen milieueffectrapport is gemaakt. Voor het opnieuw vaststellen van windturbinebepalingen leefomgeving wordt daarom een milieueffectrapport gemaakt.

Notitie is eerste stap

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de eerste stap in het maken van een milieueffectrapport. Aan de hand van deze notitie wordt vervolgens het milieueffectrapport gemaakt dat ten grondslag zal liggen aan het opnieuw vaststellen van de windturbinebepalingen leefomgeving.

Reageren op de notitie

Heeft uw gemeente te maken met windmolenparken en wilt u uw zienswijze indienen? De Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat open voor reactie tot 16 februari 2022. Op maandag 17 januari van 10.00 tot 12.00 uur wordt hierover een informatiebijeenkomst gehouden voor overheden.

Meer informatie