Er moet snel duidelijkheid komen over de financiering van de energietransitie. Voor inwoners en ondernemers moet het haalbaar en betaalbaar zijn, willen we hun steun behouden. En wet- en regelgeving moet snel worden aangepast. Dat stellen gemeenten, provincies en waterschappen in de opmaat naar Prinsjesdag. Visie en daadkracht zijn meer dan ooit nodig voor een duurzame Nederlandse economie. Dat ontstaat niet vanzelf.

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn vooruitlopend op de besluitvorming van het rijk al een tijd bezig met de klimaat- en energiemaatregelen. Om de enorme vraag naar woningen, de strijd tegen klimaatverandering en de transitie naar duurzame energie te realiseren, is het nodig deze slim te combineren met een gezamenlijke aanpak in de regio. Die samenwerking werkt alleen onder de juiste voorwaarden en met goede financiële afspraken. Dat er op Prinsjesdag nog geen nieuw kabinet is vinden de gemeenten, provincies en waterschappen teleurstellend.

Haast geboden

Het verduurzamen van Nederland heeft en gaat de komende jaren veel impact hebben op inwoners en bedrijven. Haast is geboden om ervoor te zorgen dat Nederland op een slimme en verantwoorde manier krachtig en groen wordt, zo stellen de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. In de regio komen thema’s als wonen, economie en energie samen. Gemeenten, provincies en waterschappen zetten zich in om deze opgaven te verbinden en samen aan te pakken. Met de noodzakelijke koers en bijbehorende afspraken wil het echter nog niet zo vlotten in Den Haag. De decentrale overheden vinden dat die afspraken over de manier van samenwerken en de financiële middelen die daarvoor nodig zijn snel gemaakt moeten worden.

Slim combineren

De decentrale overheden zetten zich in voor de bouw van een miljoen woningen vóór 2030. Om meerdere vliegen in één klap te slaan moeten deze woningen, toekomst- en klimaatbestendig, duurzaam en goed bereikbaar zijn en gebouwd worden op geschikte locaties. Water, bodem en het herstel van de natuur zijn leidend voor de locatiekeuze voor nieuwbouwprojecten. Het is daarbij belangrijk dat het rijk de barrières bij gebiedsontwikkeling wegneemt. Om in de regio handen en voeten te geven aan de uitvoering van het Klimaatakkoord is een stabiele koers van het rijk nodig, met een duidelijke, langjarige aanpak. Voor de juiste economisch randvoorwaarden om door te groeien, halen de overheden regionale investeringen naar voren en versnellen ze de transitieopgaven. Dit biedt kansen om de ambities op het gebied van duurzaamheid en de circulaire economie te realiseren. Het nieuwe kabinet kan helpen door de economische opgaven te verbinden met de opgaven van klimaat en wonen én via een stevig programma voor om- en bijscholing te zorgen dat deze transities bijdragen aan een spoedig en langjarig economisch herstel.