Op 1 juli treedt de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking. Onderdeel van deze wet is de vrijstelling voor bouw- sloop en eenmalige aanlegactiviteiten, in het kort “de bouwvrijstelling”. Dit betekent in het vergunningstraject dat voor het aspect stikstof alleen nog de neerslag (depositie) in de gebruiksfase een rol speelt.

Het is niet langer nodig een activiteit met tijdelijke emissies op de lokale effecten te toetsen. In het geval van bouw, sloop en eenmalige aanleg is duidelijk dat het altijd om een tijdelijke activiteit gaat. Op tijdstip X is het bouwwerk immers gereed, gesloopt of aangelegd.

Er is een knip gemaakt tussen de bouw en het gebruik van het bouwwerk. De milieubelasting tijdens de bouw is altijd tijdelijk terwijl het gebruik een permanent karakter heeft.

Achtergrond

Het uitgangspunt voor het ontwikkelen van een regeling voor de bouw, was om bouwprojecten weer mogelijk te maken met het oog op dat de bouwsector als geheel een relatief klein aandeel heeft in de stikstofuitstoot. Met daarin maar een deel voor de tijdelijke emissies tijdens de bouw an sich. Voorwaarde: zo min mogelijk complexe regels en voorwaarden voor initiatiefnemers, zonder afbreuk te doen aan het herstel van de natuur.

Structurele aanpak

Het kabinet heeft ervoor gekozen om in de structurele aanpak alle sectoren bij te laten dragen. Ook de bouw gaat versnellen in de transitie naar emissie-arme bouw. Die is niet alleen nodig voor stikstof, maar ook voor de reductie van CO2 en fijnstof. Op die manier dragen de maatregelen in de bouw ook bij aan een beter leefklimaat. De maatregelen in de bouw worden op dit moment in de routekaart “Schoon en Emissieloos Bouwen” uitgewerkt.  Omdat de keuze voor de beste maatregel sterk afhangt van de lokale omstandigheden rond de bouwplaats, heeft de gemeente een belangrijke rol in de uitvoering. De maatregelen worden onderdeel van het totale pakket aan stikstofreductie. Het is dus niet zo dat de bouwmaatregelen de stikstofuitstoot van het project één op één moeten compenseren.

Juridische basis: de structurele aanpak stikstof

De maatregelen uit de structurele aanpak stikstof vormen de juridische basis voor deze vrijstelling. Het kabinet heeft met de maatregelen een onomkeerbaar en onvoorwaardelijk pad van stikstofreductie ingezet. Door het relatief kleine aandeel van de bouwsector in de stikstofuitstoot en door de maatregelen die ook al in verschillende sectoren genomen zijn, doet de bouwvrijstelling geen afbreuk aan het bereiken van de natuurdoelen uit de wet. De maatregelen in de bouw die in de routekaart “Schoon en Emissieloos Bouwen” worden uitgewerkt, zullen het structurele pakket en daarmee de juridische basis voor de bouwvrijstelling nog verder versterken.