Vanaf vandaag, 16 januari, is het mogelijk om te reageren op het ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het bijbehorende milieueffectrapport (planMER). Via de website www.platformparticipatie.nl/NPLG kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen.

Waarom is het Nationaal Programma Landelijk Gebied nodig?

De Nederlandse natuur is er op veel plaatsen slecht aan toe. Veel soorten planten en dieren hebben het moeilijk. Ook lukt het nog niet goed om het water schoon genoeg te krijgen. Tevens zijn de gevolgen van klimaatverandering zichtbaar. Iedereen merkt dat het warmer en droger wordt en soms juist veel natter. In de kustgebieden wordt het grondwater zouter, wat slecht is voor de landbouw en de natuur.

Om de Nederlandse bodem ook in de toekomst gezond te houden en maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk te maken, zijn aanpassingen nodig op het gebied van natuur, water, klimaat en de uitstoot van stikstof. Dit vraagt een nieuwe balans tussen wat de natuurlijke systemen kunnen dragen en wat we als samenleving van deze systemen kunnen vragen.

Wat is het Nationaal Programma Landelijk Gebied?

In het Nationaal Programma Landelijk Gebied werken overheid en lokale partijen samen aan maatregelen voor een landelijk gebied waar de kwaliteit van het water goed is en waar planten en dieren kunnen voortbestaan. En waar de landbouw een belangrijke plaats heeft, maar past binnen de grenzen van wat water en bodem kunnen dragen. Daarbij is volop aandacht voor de brede welvaart: een landelijk gebied, waar je prettig, gezond en veilig kunt wonen, werken, ondernemen en recreëren.

De doelen en kaders voor deze maatregelen worden vastgesteld in het NPLG. Voor het terugdringen van stikstof zijn alle sectoren daarbij aan zet zoals de landbouw, de industrie en de bouw. Voor de water- en klimaatdoelen uit het NPLG zijn vooral landbouw- en natuurmaatregelen nodig.

Wat staat er in het planMER?

De maatregelen vanuit het NPLG hebben gevolgen voor het milieu. Om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen stelt het Rijk een planMER op. Het planMER is een rapportage waarin de gevolgen van het beleid voor het milieu inzichtelijk gemaakt worden door de milieueffecten van de structurerende keuzes te beschrijven.