Sinds kort loopt een campagne die erop wijst dat alleen CO-vrij gecertificeerde bedrijven werkzaamheden mogen uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels en gaskachels. Zelf klussen of een bedrijf inhuren zonder certificaat mag niet meer. Gemeenten kunnen hierover klachten of signalen krijgen.

VTH-taken bestaande bouw

Dit is een van de vele taken rondom toezicht en handhaving die de afgelopen jaren bij gemeenten neergelegd zijn zonder compensatie voor hun uitvoeringslasten. De VNG vraagt daarvoor vanaf 2019 nadrukkelijk aandacht. Het algemene beeld van de VNG is dat de uitvoeringscapaciteit van gemeenten niet aansluit bij de grote ambities en transities die in het fysieke domein spelen. Hierover is de VNG momenteel in gesprek met het ministerie van BZK.

Klachten of signalen richting gemeenten

Het is van belang om de gemeentelijke klantcontactcentra en front- en backoffices te informeren over deze certificatieplicht. De verwachting van het ministerie van BZK is dat de noodzaak voor gemeenten om handhavend op te treden beperkt zal zijn, omdat gevaarlijke situaties veelal door de installateur zullen worden opgelost. Dit neemt niet weg dat er actie van de gemeente kan worden gevraagd.

1. Wettelijke meldplicht van ‘bijna-ongevallen’

Bedrijven die de werkzaamheden uitvoeren, hebben een wettelijke informatieplicht om, naast bewoners of gebruikers, ook het bevoegd gezag te informeren als ze tijdens het werk constateren dat een gasverbrandingsinstallatie een concentratie koolmonoxide hoger dan 20ppm produceert en deze vrijkomt in een ruimte waarin zich mensen kunnen bevinden.

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN) heeft een handreiking uitgebracht met handelingsperspectief voor gemeenten bij meldingen van bijna-ongevallen door installateurs.

2. Niet-wettelijke klachten of signalen van mogelijk gevaarlijke situaties

Bij een mogelijk gevaarlijke situatie gaat het niet om een wettelijke melding, maar een door de sector zelf geïnitieerde melding, zodat een gemeente of afdeling Bouw en woningtoezicht kan handhaven. Denk bijvoorbeeld aan een niet goed gemonteerde of geborgde collectieve rookgasafvoer in een appartementencomplex die de vve niet wil herstellen. Daardoor kan koolmonoxide vrijkomen.

3. Klachten of signalen over niet-gecertificeerde bedrijven

Dit betreft een melding dat een monteur van een niet-gecertificeerd installatiebedrijf werkzaamheden aan een gasverbrandingsinstallatie uitvoert.

Advies VNG

De VNG adviseert gemeenten de focus te leggen op gemelde ‘bijna-ongevallen’.

Voorlichtingscampagne ‘Stop CO-vergiftiging’

De Nederlandse Brandwondenstichting, Brandweer Nederland en het ministerie van BZK zijn een voorlichtingscampagne gestart, die loopt tot maart 2024. Gemeenten kunnen inwoners en bedrijven informeren over de nieuwe regels voor gasverbrandingsinstallaties. Daarvoor zijn de volgende middelen beschikbaar:

Een gecertificeerd installatiebedrijf is te herkennen aan het beeldmerk CO-vrij en is te vinden in het register gasverbrandingsinstallaties.