De vier Brabantse waterschappen roepen het Rijk en andere overheden op om meer maatregelen te nemen om aan de Europese doelen voor waterkwaliteit te kunnen voldoen. In 2027 moet in heel Europa de waterkwaliteit op orde zijn, maar op heel wat plekken in Nederland zijn de doelen nog buiten bereik.

“De opgave is té groot voor de waterschappen alleen”, zeggen de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland in een gezamenlijke verklaring. “Er is betere samenwerking nodig wil Nederland de Europese doelen voor waterkwaliteit binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW) halen. Iedereen is aan zet en we vragen daarom alle overheden en betrokken instanties hun verantwoordelijkheid te nemen.”

De Brabantse waterschappen hebben de Universiteit Utrecht wetenschappelijk onderzoek laten doen naar de situatie rond de KRW en de mogelijke risico’s als daar niet op tijd aan wordt voldaan. De onderzoekers adviseren onder meer om vergunningen aan te scherpen of zelfs in te trekken. Ze wijzen er ook op dat vertraging in onder meer de landelijke stikstofaanpak en de uitvoering van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (waarin water een belangrijk thema is en waarvoor ruim 24 miljard euro is gereserveerd) ervoor kan zorgen dat 2027 niet gehaald wordt.

De waterschappen willen de resultaten van het onderzoek bespreken met alle betrokken partijen, zoals ministeries, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven, de industrie, landbouwsector en natuurbeheerders. Ze vrezen voor juridische procedures als Nederland er niet alles aan doet om in 2027 aan de KRW-eisen te voldoen. “Het is hoogst urgent deze kwestie samen op te lossen en elkaar aan te spreken op eenieders verantwoordelijkheid”, aldus Kees Jan de Vet, dijkgraaf van Brabantse Delta en voorzitter van de verenigde Noord-Brabantse Waterschapsbond. “Voldoende, schoon en gezond water is voor iedereen essentieel.”

De overkoepelende Unie van Waterschappen deelt het signaal uit Brabant, aldus een woordvoerder. “Veel van de knelpunten die naar voren komen uit dit onderzoek, zien we overal. Er moet nog veel gebeuren, de deadline van 2027 nadert snel. Maar de waterschappen kunnen niet alles alleen doen. Ze zijn heel erg afhankelijk van andere partijen die ook inspanningen moeten leveren, zoals ministeries, de industrie en de agrarische sector. Als belangenvertegenwoordiger van de waterschappen laat de Unie dit geluid in ieder geval horen aan minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.”