De provincie Noord-Brabant gaat de mogelijkheden van een publiek warmtebedrijf verkennen. Een wetsvoorstel rond collectieve warmte voorziet erin dat toekomstige warmtebedrijven voor meer dan 50 procent in handen komen van (lokale) overheden, reden voor de provincie om begin volgend jaar de eerste “warmtedialogen” met gemeenten en bedrijven te organiseren.

De rijksoverheid wil dat gebouwen en woningen in 2050 aardgasvrij zijn, en publieke warmtebedrijven kunnen daaraan bijdragen. Demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) verwacht zo’n 2,6 miljoen extra aansluitingen op collectieve warmtesystemen.

Het ligt volgens Brabant voor de hand dat nieuwe publieke warmtebedrijven op regionaal of provinciaal niveau worden georganiseerd. “Door grote delen van de bebouwde omgeving aan te sluiten op het warmtebedrijf, zetten we een belangrijke stap naar een meer duurzame provincie”, aldus de provincie, die wijst op goede voorbeelden in Tilburg en Breda.

“Om de doelstellingen uit het klimaatakkoord voor 2050 te behalen, is het zaak dat we verdere stappen zetten”, zegt gedeputeerde Jos van der Horst. Om te beginnen worden in het provinciehuis in Den Bosch gesprekken gevoerd met partijen die een raakvlak hebben met de energietransitie. Deze “warmtedialogen” moeten duidelijk maken wat de kansen en risico’s zijn van collectieve warmte. Daarbij speelt de vraag “in hoeverre een publiek warmtebedrijf van belang is voor de uitbreiding of instandhouding van bestaande warmtenetten zoals het Amernet en welke rol netbeheerders of bedrijven in een publiek warmtebedrijf kunnen en willen spelen”.

Alle inbreng en expertise is van belang voor het toekomstperspectief van een publiek warmtebedrijf, aldus gedeputeerde Van der Horst. De eerste uitkomsten van de verkenning worden voor het zomerreces gepresenteerd.