Met de voorbereiding op de Omgevingswet is discussie ontstaan aan welke kant van ‘de knip’ het onderdeel bouw- en sloopveiligheid in de nieuwe regelgeving moet landen. De VNG vindt dat deze toets deel uitmaakt van de vergunning voor de omgevingsplanactiviteit.

Met het oog op praktische uitvoerbaarheid is het volgens de VNG vanzelfsprekend om dit onderdeel onder te brengen in het omgevingsplan en daarmee te koppelen aan de vergunning omgevingsplanactiviteit. Onlangs is gebleken dat het rijk mogelijk de keuze maakt om bouw- en sloopveiligheid te koppelen aan de andere kant van ‘de knip’, dus aan de bouwactiviteit. Op grond van de overwegingen die de VNG in een brief aan het ministerie van BZK opstelt, achten zij dit een zeer ongewenste ontwikkeling.

De VNG doet een dringende oproep om, mede namens de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, het aspect bouw- en sloopveiligheid alsnog onder te brengen bij het omgevingsplan en de vergunning omgevingsplanactiviteit.

Meer informatie