Minister Ollongren, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen voerden op 29 september een Bestuurlijk Overleg (BO) over de implementatie van de Omgevingswet. De bestuurlijke partners werken samen aan een zorgvuldige inwerkingtreding op 1 juli 2022, houden hierbij continu de vinger aan de pols en zoeken telkens naar gezamenlijke oplossingen voor uitdagingen die voorbijkomen.

Koersen op inwerkingtreding per 1 juli 2022

Tijdens het BO bleek dat de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet in volle gang zijn. Zo wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het DSO-LV. Ook zetten steeds meer bevoegd gezagen de nodige stappen richting een werkende keten. Bijvoorbeeld door aan te sluiten op het DSO.

Tegelijkertijd is het in deze fase belangrijk dat problemen snel worden opgelost. Er wordt de komende tijd bijvoorbeeld gewerkt aan de stabiliteit van het DSO en het snel(ler) oplossen van meldingen en storen. Daarnaast helpt een taskforce de partijen – waaronder ook stedenbouwkundige bureaus – die problemen hebben met het uploaden van omgevingsdocumenten met veel geo-informatie in het DSO. Ook zijn er extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de wet.

De bestuurlijke partners blijven koersen op inwerkingtreding per 1 juli 2022. Hierbij ondersteunen zij bevoegd gezagen bij het aansluiten op het DSO en het inregelen, beproeven en oefenen. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet, de koepels, Rijkspartijen en softwareleveranciers stellen onder meer praktijkproeven, oefencasussen en werkplaatsen beschikbaar.

Volgend BO

Op 28 oktober staat een volgend BO op het programma. De bestuurlijke partners bespreken dan wederom de stappen die gezet moeten worden richting de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, 1 juli 2022.